Article

Avinor i 2016: God drift, effektivisering og utbygging

Avinor i 2016

Avinor hadde i 2016 en omsetning på nær 11 milliarder kroner og et resultat etter skatt på om lag 1 milliard kroner. Ferdigstillelse av store utbyggingsprosjekter og økt effektivisering av virksomheten var sentralt gjennom fjoråret.

– Sikker og effektiv drift er førsteprioritet for Avinor. Her leverte vi meget godt i 2016. Vi har også oppnådd tilfredsstillende resultat samtidig som vi opplever redusert trafikkvekst, vi effektiviserer virksomheten og øker kapasiteten betydelig. Overskuddet brukes til å finansiere ytterlige utvidelser av norske lufthavner i årene framover, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I 2016 hadde Avinors lufthavner en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent og en gjennomsnittlig punktlighet på 87 prosent.

Marginal inntektsvekst


Driftsinntekter utgjorde 10 788 millioner kroner i 2016, sammenliknet med 11 989 millioner kroner i 2015. Inkludert i driftsinntektene i 2015 var gevinst ved salg av eiendom på 1 266 millioner kroner. Justert for denne gevinsten, økte driftsinntektene år til år med 0,6 prosent. Konsernet hadde i 2016 et resultat etter skatt på 1 036 millioner kroner.

I rute med effektivisering


Konsernets moderniseringsprogram har god fremdrift med en foreløpig innsparingsprognose bedre enn målsetting. Programmets målsatte kostnadsbesparelse på 600 millioner kroner per år fra 2018 ligger fast. Til tross for store kapasitetsutvidelser og økt produksjon, er antall årsverk redusert med 2,5 prosent i 2016.

Flytrafikken i 2016, målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner, økte med 1,6 prosent sammenlignet med 2015. Oslo lufthavn økte antall passasjerer med 4,5 prosent, mens Sola lufthavn hadde en reduksjon på 6,8 prosent. Trafikken på øvrige lufthavner var samlet sett på samme nivå med 2015. Trafikken i Stavanger er fortsatt preget av konjunkturene innen olje og gass.

Store utbyggingsprosjekter i rute


De nye terminalområdene på Oslo lufthavn, ble satt i teknisk prøvedrift 1. desember 2016. Det gjennomføres nå planmessig opptrapping av passasjervolum og flybevegelser på de nye anleggene. Alt ligger til rette for et komplett og ferdigtestet anlegg til offisiell åpning 27.april 2017. Prosjektet vil bli sluttført innenfor tidsplan og vedtatt kostnadsramme.

Ny terminal på Flesland lufthavn skal etter planen åpne 17. august 2017, også denne utbyggingen er i rute, både i forhold til tid og budsjett.

Last ned Avinors kvartalsrapport her: https://avinor.no/konsern/om-oss/finansiell-informasjon/rapporter