Article

Avinor i første kvartal: I rute med effektivisering og utbygging

i rute

Avinor hadde i første kvartal en omsetning på omlag 2,6 milliarder kroner, og et resultat etter skatt på minus 45 millioner kroner. Konsernets program for kostnadseffektivisering er i rute. 27. april åpnet nye Oslo lufthavn, innenfor både tids- og kostnadsrammen.

– Det var en stor milepæl for Avinor å åpne nye Oslo lufthavn. Vi er naturligvis svært tilfredse med å ha ferdigstilt et av Norges største utbyggingsprosjekter innenfor vedtatte rammer. Nå fortsetter arbeidet med å legge til rette for sikker og effektiv luftfart i Norge, med åpning av nye Flesland i august, fjernstyrte tårn og øvrige kapasitetsøkende og kostnadsreduserende prosjekter, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Driftsinntekter i perioden 1.01 – 31.03.2017 utgjorde 2 645 millioner kroner sammenliknet med 2 288 MNOK i tilsvarende periode i 2016. Konsernet hadde i perioden 01.01. – 31.03.2017 et resultat etter skatt på minus 45 millioner kroner sammenliknet med minus 2 millioner kroner for tilsvarende periode i 2016. Endringen i resultat etter skatt skyldtes i hovedsak en reduksjon i balanseførte rentekostnader som følge av ferdigstilte utbyggingsprosjekter.

Skal spare MNOK 600 per år

Konsernets moderniseringsprogram gir effekter som forutsatt. Programmets mål om kostnadsbesparelse på 600 millioner kroner per år fra 2018 ligger fast.

Ny terminal på Flesland åpner 17. august, og prosjektet er i rute innenfor vedtatt kostnadsramme. Bybanen til og fra Flesland åpnet som planlagt 21. april.

Siste 12 måneder er det i Avinors nettverk av lufthavner registrert en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent og en gjennomsnittlig punktlighet på 87 prosent. Det har ikke vært luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser i første kvartal 2017 hvor Avinor har vært medvirkende part.

Last ned kvartalsrapporten her