Bonus Program Flyselskap Hotel

Skatt på bonuspoeng og personalrabatter


Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler om naturalytelser og skatt.

Naturalytelser mottatt i tilknytning til et arbeidsforhold er skattepliktige for arbeidstakere allerede i dag, men endringene gjør reglene klarere og strengere. Det betyr at naturalytelsene i større grad enn tidligere skal behandles skattemessig på samme måte som lønn.

Ett viktig punkt er klargjøring av når ytelser som arbeidstaker mottar fra en annen enn arbeidsgiver, en såkalt tredjepart, er skattepliktige. I tillegg er det arbeidsgiver som blir ansvarlig for å følge opp overfor skattemyndighetene, ikke tredjeparten. Skattereglene for personalrabatter blir også endret.

 Hvilke plikter er det arbeidsgiver nå blir pålagt?

  • Rapportere i A-meldingen
  • Foreta skattetrekk
  • Betale arbeidsgiveravgift

Skattedirektoratet har gitt en uttalelse som gir nærmere informasjon (skatteetaten.no). Det anbefales å lese denne.

Hvilke ytelser fra tredjepart omfattes?

Alle ytelser de ansatte mottar fra arbeidsgivers kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser omfattes. Pliktene gjelder også ytelser fra andre enn forretningsforbindelser, dersom arbeidsgiver betaler noe eller gir en annen motytelse for den fordelen arbeidstakerne mottar.

Det blir ingen skattepliktig naturalytelse hvis arbeidsgiver bare formidler rabatten, for eksempel henger opp en plakat om et tilbud til de ansatte på en lokal restaurant. Privat bruk av flybonuspoeng som er opptjent ved jobbreiser, er derimot et eksempel på en skattepliktig ytelse som arbeidsgiver nå får plikter knyttet til.

Innovasjon norge midtøsten dubai

Når blir det en skattepliktig fordel?

Den økonomiske fordelen – naturalytelsen – skal verdsettes med utgangspunkt i den omsetningsverdien som er allment tilgjengelig i markedet på det tidspunkt varen eller tjenesten kjøpes. Det vil si at dersom den ansatte mottar en vare eller tjeneste til en lavere pris enn markedspris, så oppstår det en skattepliktig fordel. Hvis den prisen arbeidstakeren betaler ikke er lavere enn priser som kan oppnås ved allment tilgjengelig foreningsmedlemskap (som OBOS eller Turistforeningen), nabolagsrabatter eller andre tilbud er det ikke en skattepliktig fordel.

Det vil ifølge Skattedirektoratet være unntak for bagatellmessige bonuser/kick backs som arbeidstakeren mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som f.eks. Trumf-poeng. Av praktiske årsaker blir det heller ikke skatte- eller arbeidsgiverplikter for fordeler som følger av at man har gull- eller sølvkort og får oppgraderinger av flybilletter eller hotellrom, mat, inngang til lounge, “fast track” uten å bruke bonuspoeng. Det samme gjelder ved kjøp av slike tilleggsytelser på selve reisetidspunktet. Se nærmere i uttalelsen fra Skattedirektoratet (skatteetaten.no)

Bonusytelser som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver skal rapporteres av denne når poengene benyttes privat av den tidligere ansatte. Ny arbeidsgiver har bare ansvar for poeng som er opptjent hos denne.

Skattedirektoratet sier at det av praktiske årsaker legges til grunn at arbeidsgiver blir ansvarlig for innrapportering av privat uttak av bonuspoeng opptjent fra og med 1. januar 2019.

 

Kilde: NHO

 

%d bloggere liker dette: