Flyselskap

Uenig i spørsmål om virksomhetsoverdragelse

virksomhetsoverdragelse
Det varslede søksmålet fra pilotene påvirker ikke overtakelsen av driften av ambulanseflyene fra 1. juli. Da blir denne nye ambulansejeten satt inn i beredskap i Norge, sammen med 10 nye Beech B250 ambulansefly. Foto: BSAA/John Trygve Tollefsen

 

Daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance er overrasket over at det er varslet et søksmål om virksomhetsoverdragelse fra pilotene etter at partene har blitt enige om en tariffavtale.

Vi brukte mye tid og ressurser i fjor vår på å bli enig om en tariffavtale og lønnsvilkår som ga oss den forutsigbarheten vi trengte for å kunne sikre alle pilotene jobb i tjenesten videre. Derfor er vi overrasket over at søksmålet kommer nå, sier Hansen.

Han er spesielt overasket over at det ser ut til at LO har organiseret og finansiert søksmålet som undergraver tariffavtalen de selv har forhandlet frem.

Babcock Scandinavian AirAmbulance er uenig i at ansettelsen av pilotene er å anse som virksomhetsoverdragelse. Selskapet overlater til NHO å håndtere denne saken videre.

– Vi har nå fullt fokus på å overta tjenesten fra 1. juli, og denne saken påvirker ikke overtakelsen på noen måte, sier Hansen.

Dette er virksomhetsoverdragelse

Med virksomhetsoverdragelse menes at en virksomhet eller en del av virksomheten overføres til en annen eier/driver. Reglene om virksomhetsoverdragelse vil kunne gjelde ved salg av virksomhet, utleie, overdragelse som ledd i arveoppgjør og overgang til ny driver i forbindelse med anbudsutsettelser.

Virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven. Hensikten med reglene er å sikre at arbeidstakernes betingelser ikke endres på grunn av overdragelsen.

Ansattes rettigheter

Ved virksomhetsoverdragelse overtar ny eier/driver i utgangspunktet alle ansatte med deres avtalte vilkår. Også alderspensjon, etterlattepensjon og uførepensjon overføres til ny arbeidsgiver. Dersom ny arbeidsgiver allerede har en pensjonsordning, kan arbeidsgiver velge å benytte denne. I realiteten risikerer dermed arbeidstakerne å få en dårligere ordning enn det de hadde hos tidligere arbeidsgiver.