Samferdselsdepartementet har igangsatt et arbeid med offentlig kjøp for å sikre videreføring av flyrutetilbudet mellom Evenes og Bodø. Widerøe besluttet tidligere i år, ut fra kommersielle vurderinger, å legge ned flyrutetilbudet på strekningen fra 4. mai. Som følge av korona-situasjonen ble imidlertid ruten innstilt allerede i mars.

Flytilbud mellom Evenes og Bodø

Flyruten har stor betydning for både innbyggere og næringsliv i regionen, og for Forsvaret. Derfor blir flyruten nå innlemmet i den såkalte FOT-ordningen (forpliktelser til offentlig tjenesteytelse), som vil si at staten tildeler kontrakt på rutedriften etter konkurranse. Flyselskap i alle EØS-land blir invitert til å levere tilbud på drift av flyruten.

Oppstartdato for ny FOT-avtale vil være 1. januar 2021, og det tas sikte på utlysning av en konkurranse før sommeren. Dersom gjeldende reiserestriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen bortfaller, og de rådende markedsforhold tilsier det, vil Samferdselsdepartementet også kunne inngå en midlertidig avtale om kjøp av denne flyruten før 01.01.2021. Den nye avtalen vil ha varighet frem til 31. mars 2022, når de øvrige flyrutekontraktene for Nord-Norge løper ut.

FOT-ruter

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene: Og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter (der det stilles krav til billettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv.).  Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten og flyselskapet får enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten i den angitte kontraktsperioden. Disse FOT-rutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Pressemelding: Samferdselsdepartementet