Flyplass Økonomi

Tredje kvartal: Avinor i anstrengt økonomisk situasjon de nærmeste årene

Tredje kvartal
Foto: Avinor

Samferdselsdepartementet fastsetter at den grunnleggende strukturen i selskapet skal bestå, men at de finansielle rammebetingelsene må styrkes. Det verdsetter Avinor. Samtidig forventer vi at den økonomiske situasjonen vil være anstrengt de nærmeste årene, også med de tiltakene som nå skisseres av eier, sier konsernsjef Abraham Foss.

Det kreves en realøkning i luftfartsavgiftene og/eller endringer i andre finansielle rammebetingelser for å forsvare regnskapsførte verdier i lufthavn- og flysikringsvirksomheten. I konsernregnskapet per 30. september 2023 er det lagt til grunn at staten vil sikre finansielle rammevilkår som forsvarer regnskapsførte verdier.

– Trafikken er fortsatt på lavere nivåer enn før pandemien. Prognoser for fremtidig trafikkvekst indikerer at innhentingen vil ta lengre tid enn tidligere antatt. I tillegg har det vært en betydelig realnedgang i lufthavnavgiftene, som utgjør 50 prosent av Avinors inntekter, siden 2019, sier Abraham Foss.

Fakta om tredje kvartal

Totalt reiste 37,2 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i løpet av de ni første månedene i 2023, en økning på 12,2 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2022. Antallet flybevegelser økte med 2,9 prosent. Innenlands flybevegelser gikk ned med 0,2 prosent, mens utenlandske flybevegelser økte med 14,3 prosent. Trafikken er fortsatt ikke tilbake på nivåene før koronapandemien. Sammenliknet med de ni første månedene i 2019 er totalt antall passasjerer 10,1 prosent lavere i 2023. Flybevegelser ligger totalt 7 prosent under 2019 for tilsvarende periode. Trafikkutviklingen og reisemønsteret indikerer at det er innen ferie- og fritidsreisende innhentingen har vært sterkest. Forretningsreisende ligger bak nivåene før pandemien.

Dette indikerer en svakere inntektsutvikling enn tidligere antatt, samtidig med en kostnadsbase som ikke i like stor grad varierer med inntektene, underregulerte lufthavnavgifter, endrede rammevilkår i form av bortfall av taxfreekvoter, og at det har tilkommet nye oppgaver med tilhørende kostnader. Avinor har dermed signalisert behov for en realøkning i avgifter for fortsatt å ha bærekraftige finansielle rammebetingelser. I brev datert 16. november 2023, slår Samferdselsdepartementet fast at regjeringen vil komme med tiltak som sikrer at passasjerer og flyselskaper fortsatt får et godt tilbud over hele landet og at ingen flyplasser skal legges ned.

Inntektene øker, men ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene

Driftsinntektene for de første ni månedene i 2023 utgjorde 8 717 millioner kroner. Det utgjør en økning på 15,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2022. Som følge av trafikkvolum og styrket kommersiell inntjening, økte driftsinntektene i lufthavnvirksomheten med 15,5 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Trafikkinntektene utviklet seg svakere enn trafikkveksten med en reduksjon i trafikkinntekt per passasjer på 1 prosent. For de første ni månedene i 2023 utgjorde kommersielle inntekter 57,3 prosent av driftsinntektene for lufthavndriften.

Samlede driftskostnader i årets ni første måneder i 2023 utgjorde 5 798 millioner kroner sammenliknet med 5 273 millioner kroner for tilsvarende periode i 2022. Dette er en økning på 9,9 prosent. Det er særlig økning i volumavhengige kostnader til personell og sikkerhet som medfører økning i driftskostnadene. I tillegg til at reparasjonskostnadene for driftsmateriell øker som følge av økt bruk, samt økte kostnader på deler og lønnskostnader. Kostnadsutviklingen må ses i sammenheng med økningen i trafikkvolum, samt generelt høy prisvekst.

Usikkerhet knyttet til endringer i reisevaner påvirker inntektene

Det er usikkerhet knyttet til fremtidige nivåer på flytrafikken, særlig med henblikk på hvordan teknologi, klima og økonomi kan medføre endringer i reisevanene. Den geopolitiske og økonomiske utviklingen generelt i verden gir også økt usikkerhet.

Abraham Foss.

Avinor er bevisst de utfordringene konsernet står overfor når vekst og klimagassutslipp skal forenes i bærekraftig verdiskaping. Sammen med flyselskapene vil Avinor arbeide for innovasjon og teknologiforbedringer for å forene målene om utslippskutt og forventet trafikkvekst. Mobilitet og effektiv lufttransport er sentralt for samfunnsutviklingen og avgjørende i utviklingen av norsk reise- og næringsliv. Ny teknologi vil endre luftfarten slik vi kjenner den i dag. Avinors samfunnsoppdrag innebærer at konsernet skal legge til rette for videre utvikling og forventede endringer i flytrafikken.