Flyselskap

Luftfart avgjørende for veksten i nordnorsk turisme

Luftfart avgjørende

Reiselivsnæringens utvikling er robust for utviklingen i økonomien som helhet. Inntektene kommer fra nordmenn og utlendinger på ferie, forretningsreisende og lokalbefolkning. Disse fire ulike hovedmarkedene vil dels reagere motsatt av hverandre i ulike økonomiske situasjoner. Svak (sterk) utvikling i nasjonale forretnings- og lokalmarkeder motsvares av sterk (svak) utvikling i internasjonale turistmarkeder.

Beregninger tilsier en realvekst i reiselivsrelatert forbruk på mellom omtrent 45 prosent i det svakeste scenarioet og 65 prosent i det sterkeste scenarioet.

Konklusjonen er tydelig: Luftfartstilgjengelighet er svært viktig for nordnorsk reiseliv, særlig for utviklingen av helårsturisme.

– Avinor har hatt en offensiv nordområdestrategi i mange år, og kapasitetsøkende tiltak, utbygginger og utbedringer en rekke steder er ment å møte den stadig økende turisttrafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Aktuelle prosjekter er utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen. I tillegg til vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etterhvert ny lufthavn på Helgeland.

Nord-Norge øker mer enn resten av landet

Reiselivsnæringen i nord står for 8 milliarder i verdiskapning og har 16 000 ansatte (2015-tall).
For å få til vekst i spesielt vintersesongen er god tilgjengelighet ved bruk av fly helt nødvendig. Vinterturister er på kortere reiser sammenlignet med turister som besøker Norge om sommeren, og har derfor behov for å fly effektivt til turistopplevelsene.

Antall utenlandske gjestedøgn på vinteren er tredoblet fra 2009-2016. Vinterturismen har økt vesentlig med en årlig økning på 20% i samme periode. Nord-Norge øker mer enn i resten av landet – og har en økt verdiskapning på 8% mot 4% i resten av landet.

Denne økte veksttakten i nord innebærer en merverdiskaping på 195 millioner i 2015 i forhold til veksttakten i resten av Norge. Nordlysturisme er den viktigste grunnen til oppgangen, og Tromsø er helt i tet. Dette skyldes i stor grad at Tromsø både har mange nordlysobservasjoner og god tilgjengelighet til alternative opplevelser og reisemål.

Avinors nordområdestrategi er i ferd med å bli revidert, og vil bli publisert og presentert i 2018.